www.nfa.pl/

:: DROGI I BEZDROŻA NAUKI W POLSCE
Artykuł dodany przez: nfa (2008-02-28 15:26:25)

Józef Wieczorek

DROGI I BEZDROŻA NAUKI W POLSCE. -Analiza zasadności wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców

 

Niezależne Forum Akademickie

KRAKÓW 2008

Ksiązeczka do pobrania: http://www.nfa.pl/skany/drogi.pdf

Wstęp


Opublikowanie 11 marca 2005 r. Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców to jedno z działań Komisji Europejskiej mających na celu stworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej bardziej przyjaznej dla naukowców i dającej szansę na zmniejszenie dystansu Europy w stosunku do USA. Skuteczność tych działań może jednak budzić obawy, bowiem Karta i Kodeks to jedynie zalecenie dla członków UE, a nie obowiązujący akt prawny.

Niestety, znajomość KK (Karty i Kodeksu) w środowisku naukowym, także wśród decydentów akademickich, a nawet wśród sygnatariuszy karty jest dość mizerna. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest brak w Polsce akcji popularyzującej treści i znaczenie KK dla pozytywnych zmian systemu nauki, brak jest także monitoringu wdrażania zaleceń KK.

Mimo, że w obecnie istniejącym systemie prawnym wiele zaleceń KK można by wprowadzić w życie, brak jest woli rządzących nauką aby tak się stało. Preferuje się wygodną postawę wg reguły : Skoro nie ma nakazu aby KK wprowadzić, a co najwyżej się to zaleca, więc nie ma się czym przejmować. Tak można podsumować reakcję decydentów. Zalecenia KK zostały pominięte przy tworzeniu ustawy o szkolnictwie wyższym w r.2005. Oddolna inicjatywa Niezależnego Forum Akademickiego, odnosząca się do wdrożenia KK do nowego aktu prawnego, została zignorowana. Tym samym odsunięto w czasie realne wdrożenie KK do polskiego systemu akademickiego.

Odnosi się wrażenie, że zalecenia KK są zbyt niewygodne, aby obecni decydenci akademiccy byli zainteresowani ich rzeczywistym wdrożeniem.

Nie ma woli aby rekrutację pracowników nauki prowadzić w ramach rzeczywistych konkursów, aby oceniać ich jawnie i zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Nie ma woli aby powstały prawdziwe bazy danych o ludziach nauki, o ich dorobku naukowym, o rezultatach grantów finansowanych z kieszeni podatnika.

Brak jest zainteresowania działaniami antymobbingowymi i wprowadzeniem mediatora akademickiego, aby praca akademicka była bardziej przyjazna i nie eliminowała jednostek niezależnych, co jest tak ważne dla rozwoju nauki.

Mobilność kadry nadal jest źle widziana, a nawet karana.

Niniejsza broszura ma przybliżyć zalecenia KK dla środowiska akademickiego, oraz pokazać, że opinie jakoby od dawna zalecenia KK były wprowadzone do polskiego systemu nauki i edukacji są nieuprawnione. Ma zainteresować decydentów zaleceniami KK, których wprowadzenie w życie stanowiłoby pozytywny krok na drodze do zmniejszenia patologii akademickich, na drodze do zwiększenia efektywności badań naukowych i mniejszego marnotrawstwa środków finansowych, a przede wszystkim do zmniejszenia ucieczki młodych aktywnych ludzi od kariery akademickiej.

Broszura jest kierowana do całego środowiska akademickiego, aby się obudziło z letargu i włączyło się do działań na rzecz głębokich reform w nauce i edukacji, w których to działaniach Karta i Kodeks mogą stanowić oparcie.

Broszura jest opracowana w ramach realizacji zadania :

Analiza zasadności wprowadzenia w Polsce zaleceń „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy Zatrudnianiu Naukowców” - dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu działalności wspomagającej badania zgodnie z umową nr. 556/DWB/P/2007 r

Wstępne wersje rozdziałów tej broszury były zamieszczane na stronach portalu NFA w bloku Europejska Karta Naukowca http://www.nfa.pl/articles.php?topic=32, gdzie można znaleźć też wcześniejsze teksty dotyczące Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców.

Autor dziękuje wszystkim naukowcom skupionym wokół NFA za dyskusje nad problemami poruszanymi przez KK. Słowo wstępne do broszury napisał Cezary Wójcik – Przewodniczący Rady NFA, który poczynił szereg cennych uwag w pierwotnej wersji tekstu.

Opinie o zaleceniach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców przedstawili znani profesorowie – Paweł Kisielow i Krzysztof Schmidt-Szałowski.

Szereg cennych uwag poczynił w tekście także profesor Józef Kalisz od początku współpracujący z NFA.

Za to wsparcie jestem wszystkim wdzięczny. Błędy tej pracy obarczają tylko autora.
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=477