www.nfa.pl/

:: Mobbing na Uniwersytecie Opolskim
Artykuł dodany przez: nfa (2007-06-04 15:48:46)

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Opolskiego

Mobbing na Uniwersytecie Opolskim

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego Prof. Dr hab. Stanisław S. Nicieja Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UO pragnie poinformować JM Rektora o aktualnie prowadzonych interwencjach i sprawach pracowniczych. Ich publiczny charakter i skrajność sygnalizowanych sytuacji, wymaga, w naszym pojęciu zdecydowanych reakcji i rozstrzygnięć.

1. KZ NSZZ „Solidarność” UO prowadziła w zeszłej kadencji interwencję w obronie pracowniczek Instytutu Filologii Polskiej poddanych szczególnej formie opresji. Dyrektor IFP prof. St. Gajda ujawnił dane osobowe swoich pracownic (wszystkie w stopniu doktora habilitowanego) na ogólnodostępnej Tablicy Informacyjnej IFP.

Ujawnienie polegało na zestawieniu nazwisk i podaniu dat urodzenia pracowniczek bez pytania ich o zgodę. KZ wystąpiła ze skargą na podstawie prawnej Ustawy o ochronie danych osobowych. Ówczesny Rektor UO, prof. J. Musielok prosił Komisję o odstąpienia od wchodzenia na drogę prawną i medialną w imię obrony wyższych wartości – społecznego wizerunku UO.

Po danym przez Rektora słowie honoru, że przywoła Dyrektora IFP do porządku, i skierowaniu sprawy – trybem wewnętrznym – do Kolegium Dziekańskiego, które wezwało prof. St. Gajdę do zaprzestania podobnych praktyk.. Komisja Zakładowa uznała działanie Rektora za w miarę zadawalające i odstąpiła od dalszej interwencji.

Archiwum KZ NSZZ „S” UO dysponuje dokumentami potwierdzającymi interwencję. Być może wycofanie się KZ „S” z interwencji utwierdziło Dyrektora IFP w poczuciu bezkarności, gdyż niespełna w dwa lata po opisanym fakcie wrócił do swoich, bezprawnych praktyk.

Na początku maja bieżącego roku w Sekretariacie IFP dyr. St. Gajda wywiesił ANONIM napisany rzekomo przez rozgoryczoną - stawianymi jej wymaganiami - studentkę, która z nazwiska, ocenia, komentuje - w sumie obraża prowadzące zajęcia osoby. Anonim trafił także do kierowników Katedr i Zakładów - bez komentarza i ku szokowi zniesławionych koleżanek. Są to w naszym rozumieniu metody niedopuszczalne, - jakiś neo-stalinizm, despotyzm - ale tu i teraz, wbrew prawu i elementarnym zasadom.

2. Innym wątkiem są praktyki polegające na upokarzaniu (głównie kobiet) przez Dyrektora Gajdę. Do Komisji w minionych latach zgłaszano skargi o mobbing – następnie częściowo je wycofując, co w naszej związkowej diagnozie, tylko fakt mobbingu potwierdza.

Wyjątkowa na tym tle jest sprawa dr Ewy Piaseckiej. W tym przypadku doszło do przekroczenia wszelkich norm zwyczajowych, etycznych i prawnych. Dyr. Gajda dokonał oceny pracowniczki i ocenił ją negatywnie w trakcie urlopu zdrowotnego w tragicznym dla dr Ewy Piaseckiej momencie – po śmierci jej męża. Dodać należy, iż powszechnie wiadomo było, że mąż Ewy powoli umiera na chorobę nowotworową, do końca pielęgnowany przez żonę; ocena w tym momencie – wdowy, matki dwojga dzieci poruszyła środowisko IFP. W tym przypadku KZ prowadziła energiczną interwencję - do tej pory nie zakończoną.

Żądamy unieważnienia czy też anulowania negatywnej oceny wydanej w pozaprawny sposób. Sprawę dr Ewy Piaseckiej ze względu na jej drastyczność będziemy podnosić nadal.

3. Te, i inne przypadki – powodują w IFP atmosferę zagrożenia i niepewności. Strach przed zwolnieniem z pracy prof. Gajda podsyca nawet na publicznych zebraniach Instytutu IFP, ogłaszając, że ma na przykład w swoich planach zwolnienie 20 adiunktów. Pragniemy oświadczyć, że znamy i cenimy wielkie zasługi naukowe i wydawnicze prof. Stanisława Gajdy. Jednak kwalifikacje do badań naukowych nie zawsze łączą się z kwalifikacjami kierowniczymi co potwierdzają wyżej opisane sytuacje.

Prosimy o szybkie i skuteczne rozwiązanie tego nabrzmiałego problemu. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Opolskiego, Opole,2007-05-16 --------------------------------------------------------------------

Czytaj także: Anonimy na polonistyce
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=411