www.nfa.pl/

:: Ustawa lustracyjna
Artykuł dodany przez: nfa (2007-03-15 09:22:51)

USTAWA z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2006 r.: nr 218, poz. 1592, nr 249, poz. 1832 oraz Dz.U. z 2007 r. nr 25, poz. 162
http://gamma.infor.pl/gp/pdf/lustracja/lustracja.pdf
------------------------------------------------------
Informacje i materiały pomocnicze dla organów realizujących postanowienia ustawy lustracyjnej
http://www.ipn.gov.pl/wai/pl/305/4870/
----------------------------------------------------------
Procedury składania oświadczeń lustracyjnych
http://www.ipn.gov.pl/wai/pl/305/4865/
------------------------
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/305/4962/
Infolinia 0 801 58 58 95 – dyżur radców prawnych dotyczący przepisów lustracyjnych

Radcy prawni Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej odpowiadają w sprawach dotyczących przepisów lustracyjnych.

Prosimy kontaktować się telefonicznie: 0 801 58 58 95

w poniedziałki i czwartki w godzinach 8:30 – 11:00
we wtorki w godzinach 8:15 – 14:15.

Informujemy, że rozmowy z radcą prawnym Biura są rejestrowane.

Zapytania prosimy również kierować na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Lustracyjne
ul. Żurawia 4a
00-503 WarszawaProcedury obowiązujące w Uniwersytecie Jagiellońskim w związku obowiązująca od 15 marca 2007 r. ustawą lustracyjną.

http://www.uj.edu.pl/dispatch.jsp?item=aktualnosci/display.jsp&news=826

Kiedy: 19-03-2007 do 31-03-2007

Procedury obowiązujące w Uniwersytecie Jagiellońskim w związku obowiązująca od 15 marca 2007 r. ustawą lustracyjną.

1) Obowiązkowi lustracyjnemu na Uniwersytecie Jagiellońskim podlega około 2000 osób dlatego przeprowadzenie procedury do której ustawa lustracyjna zobowiązuje rektora jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Rektor został zobowiązany do powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego pracowników wszystkich kategorii wymienionych w ustawie (do 15 kwietnia), zebrania oświadczeń lustracyjnych oraz do przekazania tych oświadczeń do IPN (najpóźniej do 15 maja).
2) Przyjęta została następująca procedura realizowana przez Dział Kadr.
a. Od dnia 15 marca (dzień wejścia w życie ustawy lustracyjnej), przez dwa tygodnie, sekretariaty różnych szczebli przekazują zawiadomienia o obowiązku lustracyjnym pracownikom danej jednostki. To umożliwia pracownikom, np. wyjeżdżającym za granicę, złożenie oświadczenia wcześniej bez niepotrzebnych późniejszych komplikacji.
b. Po tym okresie, wszystkim tym, którzy nie odebrali zawiadomienia o obowiązku lustracyjnym, zostanie ono przesłane listem poleconym na adres domowy. Oświadczenia będzie można doręczyć osobiście do Działu Kadr lub przesłać listem poleconym.
3) Przekazanie oświadczeń lustracyjnych pracowników UJ do IPN odbędzie się w dwóch etapach. Oświadczenia zostaną przekazane po 15 maja, po uzgodnieniu terminów z IPN.
4) Kolejność sprawdzania oświadczeń lustracyjnych przez IPN nie jest dowolna i nie zależy od kolejności złożenia oświadczeń lustracyjnych w IPN. Ustawa nie pozwala prokuratorom na najmniejszą dowolność w kolejności. Ma to być robione z uwzględnieniem porządku, według którego zawody, funkcje i rodzaje działalności wymienia ustawa lustracyjna (za Rzeczpospolitą). W ustawie rektorzy i prorektorzy wymienieni są w punkcie 18 a pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni w punkcie 44. Cała lista zawiera 53 pozycje. Wydaje się więc, że rektorami IPN będzie się mógł zająć po około roku (+- 0.5 roku) a pracownikami uczelni wyższych być może za dwa lata (+-1 rok). Proszę pamiętać, że są to tylko przypuszczenia.
5) Nie wiemy jaką kolejność lustracyjną przyjmie IPN w przypadku szkół wyższych Krakowa. Jeśli alfabetyczną, to UJ będzie lustrowany później niż większość uczelni krakowskich.
6) Jeżeli w międzyczasie nastąpią nowe uregulowania prawne dotyczące spraw związanych z lustracją pracowników wyższych uczelni, to nasze postępowanie zostanie do nich dostosowane, jeżeli będzie to możliwe poczekamy do takich decyzji.
7) Przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych
a. wszystkie oświadczenia zbierane będą do kopertach A5.
b. jeżeli oświadczenie zostało przyniesione w innej kopercie lub bez koperty, to należy poprosić osobę składającą oświadczenie o przełożenie lub włożenie oświadczenia do koperty A5.
c. koperty z oświadczeniami wkładane są do pudła w odpowiedniej kolejności z numerem odpowiadającym liście.
d. pudła przechowywane są w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.
e. przed przekazaniem kopert do IPN zawartość pudeł zostanie komisyjnie sprawdzona i porównana z listą podpisów pracowników na odpowiednich listach.
8) W obecności osoby składającej oświadczenie:
a. należy sprawdzić czy potwierdzony został podpisem na odpowiedniej liście fakt powiadomienia o obowiązku lustracyjnym, jeśli nie to należy poprosić o złożenie odpowiedniego podpisu z datą przyjęcia oświadczenia,
b. należy zapytać czy oświadczenie zostało podpisane (pracownicy przyjmujący oświadczenie nie czytają oświadczeń lustracyjnych, chyba, że ktoś wyraźnie poprosi o sprawdzenie prawidłowości wypełnienia oświadczenia),
c. należy kopertę zakleić,
d. przybić pieczątkę na zamknięciu koperty,
e. w prawym górnym rogu wpisać identyfikator listy oraz numer znajdujący się przy nazwisku na liście (dużymi cyframi),
f. na kopercie napisać wyraźnie imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko oraz datę złożenia oświadczenia,
g. osoba przyjmująca oświadczenie składa parafkę lub podpis na kopercie,
h. osoba składająca oświadczenie otrzymuje potwierdzenie złożenia oświadczenia z datą i czytelnym podpisem osoby przyjmującej.
9) Osoba składająca oświadczenie:
a. podpisuje listę potwierdzającą przekazanie oświadczenia lustracyjnego,
b. podpisuje lub parafuje kopertę (w prawym dolnym rogu),
c. otrzymuje potwierdzenie złożenia oświadczenia z datą i czytelnym podpisem osoby przyjmującej.
10) Aktualna kolejność składania oświadczeń lustracyjnych na uczelniach nie ma związku z tym, co się będzie działo za około dwa lata.
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=354