www.nfa.pl/

:: List do Ministra Edukacji i Nauki
Artykuł dodany przez: nfa (2005-11-21 05:36:38)

Kraków, 7 listopada 2005

Szanowny Pan
Profesor Michał Seweryński
Minister Edukacji i Nauki
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

Zarząd i Rada Fundacji NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE składa serdeczne gratulacje z okazji powołania Pana Profesora na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki i życzy owocnych działań na rzecz nauki i edukacji.

Fundacja NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE została przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.10. 2005 r. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS:0000243627 .

Fundacja prowadzi portal internetowy Niezależne Forum Akademickie www.nfa.pl stanowiący podstawową platformę działalności Fundacji. Portal już notuje średnio ponad 500 odwiedzin dziennie z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a także zagranicznych (USA, Francja, Niemcy,Wielka Brytania, Kanada, Australia. Japonia i in. )
Nadzór nad Fundacją zgodnie ze statutem sprawuje Minister Nauki i Informatyzacji ( po zmianach w strukturze Rządu RP nadzór chyba przejmie - Minister Edukacji i Nauki). Prezesem Zarządu Fundacji jest Józef Wieczorek ( www.geo-jwieczorek.ans.pl) a Przewodniczącym Rady - Cezary Wójcik (http://shaw.medlib.iupui.edu/ecme/wojlab.htm )

Celem Fundacji zgodnie ze statutem i jest prowadzenie
-działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz podnoszenia jakości nauki i edukacji w Polsce

-promowanie idei zmiany obecnego systemu nauki i edukacji zgodnie z trendami europejskimi i światowymi

-wspieranie obywatelskiej aktywności społeczności akademickiej

-promowanie zasad etyki działalności naukowej i edukacyjnej


poprzez:

-wszechstronne informowanie społeczeństwa o kondycji nauki i edukacji

-występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach dotyczących stanu nauki i edukacji w Polsce

-opiniowanie i przygotowywanie projektów ustaw i innych rozwiązań prawnych dotyczących nauki i edukacji
-zapobieganie patologiom w nauce i edukacji

-promocję i popieranie działań na rzecz wprowadzenia w nauce i edukacji wysokich standardów

-organizowanie spotkań, kursów, prelekcji, sympozjów oraz innych imprez propagujących naukę i edukację w Polsce

-prowadzenie serwisu internetowego

-wydawanie niedochodowych publikacji , zarówno drukowanych jak i internetowych

- współpracę z mediami

- współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi o podobnych celach działania


Fundacja NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE stawia sobie za cel stymulowanie głębokich zmian w systemie nauki i edukacji w Polsce. NFA nie jest związane z żadną partią, z żadną strukturą akademicką i taką niezależność chce zachować. NFA to wolny głos środowiska akademickiego adresowany zarówno do studentów, doktorantów, naukowców, nauczycieli akademickich, jak i decydentów otwartych na głębokie reformy nauki i edukacji w Polsce.

NFA prowadzi i popiera działania zmierzające do poprawy jakości nauki i edukacji, a w szczególności opowiada się za:

- zmianami systemowymi w nauce i edukacji w kierunku systemu anglosaskiego

- wprowadzeniem zaleceń Europejskiej Karty Naukowca do polskiego ustawodawstwa i egzekucją przestrzegania tych zaleceń w uczelniach i instytutach naukowych

- modelem kariery akademickiej opartym na autentycznym dorobku naukowym i dydaktycznym

- stymulacją mobilności kadry naukowej

- jawnością dorobku naukowego kadry naukowych

- przejrzystością kryteriów i rezultatów oceny nauczycieli akademickich i jednostek naukowych

- rekrutacją kadry naukowej na podstawie jawnych, otwartych konkursów

- dostępem do procedur odwoławczych we wszystkich kwestiach związanych z zatrudnieniem i finansowaniem

- kompatybilnością stopni i tytułów naukowych z krajami przodującymi w nauce

- systemem kanclersko-rektorskim w państwowych szkołach wyższych, przy obsadzaniu stanowisk rektorskich w wyniku konkursów, a nie w wyniku wyborów

-wprowadzeniem instancji mediatora akademickiego podobnie jak to ma miejsce w uczelniach amerykańskich i wielu europejskich


NFA wyrażało wielokrotnie, także w czasie procesu legislacyjnego, swój krytyczny stosunek do nowej ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym' raczej utrwalającej obecny system nauki i edukacji w Polsce.
Ostatnio NFA wystosowało 'APEL o naprawę systemu nauki i szkolnictwa wyższego ' następującej treści:

'W dniu 30 września 2005 roku, Polska Akademia Nauk oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowały STANOWISKO – APEL http://www.mnii.gov.pl/mnii/_gAllery/12/90/12902.pdf do nowego rządu RP o podtrzymanie zapowiedzianej w projekcie budżetu na rok 2006 (złożonym przez ustępujący rząd) tendencji wzrostowej na nakłady na badania naukowe i szkolnictwo wyższe. Nie ma wątpliwości, że nakłady na naukę w Polsce są za małe i należy je podwyższać. Obecny system odziedziczony jeszcze po PRL jest jednak tak marnotrwany, że jest w stanie skonsumować każdą podwyżkę nakładów finansowych bez poprawy efektów. Żeby planowane zwiększenie nakładów przyniosły pożądane przez społeczeństwo efekty niezbędna jest głęboka systemowa reforma nauki i szkolnictwa wyższego oparta na sprawdzonych wzorach anglosaskich i rekomendacjach Europejskiej Karty Naukowca. Niestety jak do tej pory nie było woli ustawodawców aby takie zmiany wprowadzić.
Polski nie stać na utrzymywanie obecnego nieefektywnego systemu, natomiast środowisko akademickie niestety utraciło zdolność do samooczyszczenia i naprawy.
Niezależne Forum Akademickie ( www.nfa.pl) skupiające naukowców pracujących zarówno w Polsce, jak i poza granicami a działające na rzecz podniesienia jakości nauki i edukacji deklaruje swoje wsparcie w procesie reformowania tych dziedzin stanowiących gwarancję rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.
Zwracamy się z gorącym apelem o uwzględnienie naprawy systemu nauki i szkolnictwa wyższego w planach naprawy struktur Państwa Polskiego.

Prezes Fundacji Niezależne Forum Akademickie - Józef Wieczorek (Kraków)

Przewodniczący Rady Fundacji - Cezary Wójcik (Evansville, USA)

10 października 2005 r.'<.i>

Gdyby Pan Minister w swych pracach nad reformowaniem systemu nauki i edukacji w Polsce potrzebował niezależnych opini przedstawicieli środowiska akademickiego - jesteśmy do dyspozycji. Działamy pro publico bono.


Z wyrazami szacunku
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=139