www.nfa.pl/

:: NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE a POLSKIE FORUM OBYWATELSKIE
Artykuł dodany przez: nfa (2005-11-13 06:13:53)

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE a POLSKIE FORUM OBYWATELSKIE

Polskie Forum Obywatelskie (PFO) w dniu 12 listopada 2005 r. zorganizowało w Warszawie Kongres Obywatelski http://www.kongresobywatelski.pl/.
Widoczna jest zgodność filozofii niezależnego ruchu akademickiego skupionego wokół Niezależnego Forum Akademickiego (NFA) oraz tego szerokiego ruchu obywatelskiego obejmującego różne sfery życia w Polsce.
Dla uwypuklenia faktu niemal idealnego wpisania się inicjatywy NFA w budowę społeczeństwa obywatelskiego opracowano ten tekst , w ktorym cele i założenia PFO (kursywa) ze strony http://www.kongresobywatelski.pl/ zostały jedynie minimalnie zmodyfikowane (normalna czcionka), dostosowane do węższego zakresu działań NFA http://www.nfa.pl/infopage.php?id=7, http://www.nfa.pl/infopage.php?id=13.

Istota NFA

NFA jest przedsięwzięciem obywatelskim, pozapolitycznym, polegającym na stworzeniu nowych sieci dialogu' środowiska akademickiego. Przedsięwzięciem, pozwalającym różnym odłamom środowiska akademickiego lepiej się zrozumieć i porozumiewać w celu wyartykułowania wspólnych zasad i wizji rozwoju nauki i edukacji w Polsce, a w szczególności polityki naukowej i edukacyjnej.

- Poprzez debatę publiczną, realizowaną językiem empatycznym i w duchu dobra wspólnego, NFA chce służyć reintegracji środowiska akademickiego w oparciu o wartości i tożsamość, a jednocześnie przygotowywać Polaków do współpracy międzyuczelnianej, międzyinstytutowej i międzynarodowej, do otwartości niezbędnej w dobie globalizacji, a bazującej na fundamentalnej zasadzie uznania godności każdego człowieka.

- Poprzez lepsze zrozumienie nas samych
- jako naukowców i nauczycieli akademickich - NFA będzie rekomendowało zmiany w sferze nauki i edukacji, które będą służyły dalszej modernizacji Polski, budowie jej konkurencyjności międzynarodowej, długofalowemu rozwojowi i zapewnieniu twórczej kontynuacji naszych osiągnięć naukowych i edukacyjnych.

- Lepsze zrozumienie czym jest dziś nauka polska ułatwi sformułowanie rekomendacji odnośnie polityki naukowej, które będą służyły możliwie najpełniejszemu wykorzystaniu jej potencjału, zarówno poszczególnych jednostek, jak i różnych pokoleń, środowisk, regionów.

- NFA będzie służyło idei reintegracji, modernizacji i rozwojowi nauki i eduakcji w Polsce w oparciu o wartości i dialog.


Przesłanie

Dla przezwyciężenia dezintegracji środowiska akademickiego
Po 15 latach transformacji środowisko akademickie jest podzielone, nie umie ze sobą rozmawiać, a po części nie ma instytucjonalnych płaszczyzn dla takiej rozmowy, dla wymiany idei i koncepcji, wzajemnego inspirowania się. Ta dezintegracja nie służy rozwojowi, ogranicza nasze możliwości sprostania wymogom globalizacji, rewolucji technologicznej i rozwoju. NFA ma więc stworzyć nową, funkcjonalną płaszczyznę dialogu i porozumiewania się międzyśrodowiskowego i międzypokoleniowego, brakujące ogniwo infrastruktury społeczeństwa obywatelskiego (społeczności akademickiej) w Polsce.

Dla pobudzenia aktywności obywatelskiej środowiska akademickiego

Możliwość włączenia się w większy i bardziej widzialny strumień głosu obywatelskiego będzie zachętą dla aktywności obywatelskiej. Nasze przedsięwzięcie będzie wzmacniało siłę głosu różnych lokalnych czy środowiskowych liderów i przez to uaktywniało wartościowe środowiska, których potencjał nie jest obecnie wystarczająco wykorzystywany w debacie publicznej. Media będą miały kogo zapraszać do debat (oprócz polityków).

Zależy nam aby środowisko akademickie osiągnęło zdolność do przekraczania swych ról zawodowych i angażowania się na rzecz dobra całej akademickiej wspólnoty, na rzecz dobra wspólnego. Zależy nam aby środowisko akademickie wzięło odpowiedzialność za stan i reformy nauki i edukacji w Polsce , jako że państwo coraz bardziej przestaje być zdolne do rządzenia. To niejako pomaganie państwu i uzupełnianie jego działania

Dla ułatwienia dobrego rządzenia.


NFA jest przedsięwzięciem niezależnym od polityki. Jednak klasa polityczna i rządzący potrzebują partnera, który chroniłby ich przez swój niezależny głos przed błędami, a jednocześnie pomagał uchwalać prawo i realizować politykę leżącą w interesie większości, a spotykającą się z protestami ze strony reprezentantów interesów partykularnych. Dorobek merytoryczny NFA powinien ułatwić myślenie programowe rządzącym.


Cele NFA w ramach Polskiego Forum Obywatelskiego

- Nadanie impulsu do wzrostu aktywności obywatelskiej we wszystkich pokoleniach, ale zwłaszcza w pokoleniu ludzi młodych, którzy w dużej mierze pozostają poza sferą publiczną.

- Stworzenie nowego typu sieci dialogu, sieci o charakterze „między”, czyli: międzyśrodowiskowych, międzypokoleniowych i międzyterytorialnych. Ich celem jest zarówno dochodzenie do bardziej wszechstronnych ocen i rekomendacji dotyczących polityki naukowej, jak i nowych więzi w środowisku akademickim

- Promowanie nowego języka i kultury debat publicznych. Języka opartego na wartościach, symbolach i faktach z realnej rzeczywistości, który zawierając element empatii pozwoliłby na odblokowanie realnego dialogu międzyśrodowiskowego i międzypokoleniowego, lepszego wzajemnego zrozumienia, wyjęcia z kontekstu roszczeniowo- rewindykacyjnego i osadzenia na tle dobra wspólnego.

- Wydłużenie horyzontu myślenia o nauce

- Zwiększenie obecności, jakości i reprezentatywności głosu społeczności akademickiej w mediach.

- Monitoring, ocena i kontrola władzy w sferze polityki
naukowej i edukacyjnej .

- Uzupełnianie i wspieranie władzy w sferze polityki naukowej i edukacyjnej poprzez dostarczanie niezależnych diagnoz i rekomendacji oraz ułatwianie osiągania porozumienia środowiska akademickiego w kwestii niezbędnych reform i zmian, a w tym przełamywania oporu interesów partykularnych.

- Promocja postaw obywatelskich i działania na rzecz dobra wspólnego. Tworzenie klimatu sprzyjającego uszlachetnianiu naszych norm zachowań i wartości


To cele i zamierzenia NFA opisane językiem PFO


adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=136