www.nfa.pl/

:: Projekt zalozeń reformy reformy systemu nauki i szkolnictwa wyzszego
Artykuł dodany przez: nfa (2008-04-16 20:28:33)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Projekt zalozeń reformy reformy systemu nauki i szkolnictwa wyzszego

(calosc  pod adresem :

 http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/36/57/36572/20080416_prezentacja_KPRM.pdf

http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/36/57/36574/20080416_projekt_zalozen_reformy.pdf

Warszawa, 16.04.2008

Zarzadzanie szkołami wyszymi:

• Wykreujemy uczelnie flagowe - powstana poprzez wyłonienie Krajowych Naukowych Osrodków Wiodacych (KNOW).

• Powiazemy uczelnie z sektorem gospodarczym - bedziemy realizowac badania i kierunki studiów na zamówienie.

• Umiedzynarodowimy polskie uczelnie poprzez udział w miedzynarodowych programach badawczych, polityke zatrudnienia i zwiekszenie liczby studentów spoza kraju.

• Zlikwidujemy bariery uniemoliwiajace konsolidacje badan i dydaktyki realizowanych wspólnie przez szkolnictwo wysze i PAN oraz JBR.

Nowy model kariery naukowej:

• Uproscimy procedure awansu naukowego poprzez likwidacje kolokwium habilitacyjnego.

• Zwiekszymy mobilnosc kadry akademickiej – poprzez zatrudnienie kontraktowe oraz obowiazkowe staze (m.in. na uczelniach zagranicznych).
• Odmłodzimy kadre akademicką - wprowadzimy system ocen dorobku naukowego oparty na kryteriach specyficznych dla danej dyscypliny naukowej.
Finansowanie szkolnictwawyszego i jednostek naukowych:

• Zlikwidujemy rozproszony system finansowania infrastruktury dydaktycznej i naukowej;

• Wzmocnimy konkurencyjnosc finansowania projektów badawczych;

• Zmienimy zasady finansowania uczelni i jednostek badawczych weryfikujac dotacje stacjonarna  i statutowa;

• Rozbudujemy system stypendialny;

Wprowadzimy stypendia kierunkowe – zamawianego kierunku kształcenia.

• Utworzymy Fundusz Profesorski na finansowanie dodatków do emerytur dla profesorów w stanie spoczynku.

Dydaktyka:

• Dostosujemy kierunki studiów i metode akredytacji do wymogów europejskiej przestrzeni edukacyjnej.

• Zwiekszymy mobilnosc studentów pomiedzy trzema poziomami studiów oraz pomiedzy kierunkami.

• Zrónicujemy wymogi kadrowe pomiedzy uczelniami zawodowymi i akademickimi.

• Otworzymy uczelnie na nowe formy kształcenia, w tym kształcenie na odległosc i uczenie przez całe zycie.

Zmiany w systemie nauki:

• Zwiekszymy kompetencje Narodowego Centrum Badan i Rozwoju o przyznawanie funduszy na badania celowe i rozwojowe (TOP DOWN APPROACH).

• Powołamy Narodowe Centrum Nauki z kompetencjami przyznawania funduszy na badania własne (BOTTOM UP APPROACH).

• Uproscimy procedury przyznawania funduszy na infrastrukture badawcza i dydaktyczna.

Reforma instytucji naukowych:

• Zwiekszymy konkurencyjnosc Polskiej Akademii Nauk poprzez:

- zmiane systemu zarzadzania

- zmiane struktury korporacyjnej

- reforme instytutów

• Przeprowadzimy reforme Jednostek Badawczo- Rozwojowych poprzez:

- wprowadzenie obowiazkowej akredytacji JBR-ów

- wydzielenie szczególnie wanych dla panstwa instytutów badawczych

- komercjalizacje tych jednostek, które nie spełnia kryteriów akredytacji

Najwazniejsze zmiany w prawie:

• Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym

• Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i niektórych innych ustaw

• Ustawa o Narodowym Centrum Nauki

• Nowelizacja ustawy o Narodowym Centrum Badan i Rozwoju

• Nowelizacja ustawy o Polskiej Akademii Nauk

• Ustawa o Instytutach Badawczych

• Nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki

Zmiany w zasadach finansowania:

1. Wprowadzenie systematycznego, obligatoryjnego audytu zewnetrznego wszystkich jednostek badawczych w celu uzyskania akredytacji do kategorii

A, B lub C,

(A – poziom wysoki, B – poziom akceptowalny, rekomendacja

wzmocnienia działalnosci naukowej, C – poziom niedostateczny).

2. Nowelizacja zakresu i zasad finansowania poprzez Dotacje Statutowa poprzez MNiSW, NCBiR oraz NCN;

3. Wprowadzenie oceny parametrycznej jednostek naukowych zdefiniowanej specyficznie dla trzech grup nauk:

– nauki humanistyczne i społeczne,

– nauki scisłe i inynierskie,

– nauki o yciu i nauki o Ziemi.

4. Finansowanie badan naukowych wyłacznie poprzez granty w trybie konkursowym (z budetowych i unijnych zródeł ) zarzadzane poprzez MNiSW, NCBiR oraz NCN;

5. Efektywne wsparcie finansowe dla wspólnych studiów doktoranckich prowadzonych przez Instytuty PAN, JBR-y i jednostki Szkół Wyszych oraz granty finansowe dla interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w obszarach zaawansowanych technologii,

6. Wypracowanie korelacji w sposobie wydatkowania srodków budetowych oraz pochodzacych z programów operacyjnych,

Zmiany w zarzadzaniu kapitałem ludzkim:

1. Wprowadzenie wymogu umieszczania ogłoszen o konkursach na ogólnodostepnej internetowej tablicy ogłoszen (specjalny serwis),

2. Obsadzanie wszystkich stanowisk w drodze rzetelnego konkursu na podstawie osiagniec, a nie posiadanych stopni czy tytułów naukowych,

3. Podniesienie wymagan stawianych rozprawom doktorskim,

4. Uruchomienie w naukach przyrodniczych, technicznych, a w miare potrzeb te w pozostałych naukach, konkursów typu start-up,

5. Uruchomienie specjalnych grantów dla kobiet powracajacych do pracy naukowej po urlopie wychowawczym,

6. Ujednolicenie systemu ewaluacji osiagniec badawczych oraz miary poziomu akademickiego (indywidualnych i zespołowych),

7. Wprowadzenie obligatoryjnej jawnosci dorobku naukowego (na stronach internetowych) i jawnosci rezultatów badan finansowanych w ramach grantów (agencja finansujaca, tytuł projektu, krótki opis, partnerzy, okres pracy nad projektem, suma dotacji),

8. Dopuszczenie najzdolniejszych studentów po ‘licencjacie’ i bez pracy magisterskiej (około 100 w skali kraju rocznie) do aplikowania o granty doktorskie do NCN i NCBiR,

9. Wprowadzenie dla absolwentów studiów magisterskich stypendiów doktorskich na podstawie konkursów rozpisanych przez NCN i NCBiR lub finansowanie stypendiów doktorskie z grantów prowadzonych przez liderów zespołów,

10. Wprowadzenie obowiazku dla młodych naukowców (po doktoracie) odbycia przynajmniej jednego stazu podoktorskiego. Preferowane powinno byc odbycie stau poza jednostka, w której wykonało sie prace doktorska.
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=505