www.nfa.pl/

:: Europejska Karta Naukowca - ankieta NFA
Artykuł dodany przez: nfa (2007-04-25 16:22:56)

ANKIETA NIEZALEŻNEGO FORUM AKADEMICKIEGO na temat wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych Ankieta ważna dla wykonania opracowania "Analiza zasadności wprowadzenia w Polsce zaleceń 'Europejskiej Karty Naukowa' i 'Kodeksu Postępowania przy Zatrudnianiu Naukowców' w ramach pierwszego kroku na drodze do realizacji postulatów NFA ---------------------------------------------------------------

I.Rodzaj instytucji naukowej

uczelnia państwowa
uczelnia niepaństwowa
placówka PAN
jednostka badawczo-rozwojowa

II. Czy w Twojej jednostce podjęto działania mające na celu wdrożenie zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych ?
dotyczące:
a/ jawności dorobku naukowego,
b/ przejrzystości kryteriów i rezultatów oceny nauczycieli akademickich i jednostek uczelnianych,
c/ rekrutacji nauczycieli akademickich na podstawie otwartych konkursów przy zachowaniu zasady równego traktowania kandydatów (konkursy nieustawiane)
d/ przejrzystości zasad przydziału funduszy na badania i jawności rezultatów badań,
e/ obowiązku opracowania planów rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich,
f/ stymulowania odpowiednimi regulacjami prawnymi mobilności naukowców, która winna być doceniana przy zatrudnianiu i ocenie pracowników oraz przy przydzielaniu funduszy na badania,
g/ dostępu do procedur odwoławczych we wszystkich kwestiach związanych z zatrudnieniem i finansowaniem h/ możliwości korzystania z pomocy niezależnego od władz mediatora akademickiego w rozwiązywaniu konfliktów i/ innych zaleceń

III. Powyższe zalecenia umieszczono:

 a/ w statucie ( prześlij statut, podaj jego adres internetowy)
b/ w innych przepisach i regulaminach ( prześlij odpowiednie zapisy, podaj adres )

IV. Czy Twoim zdaniem :
1. wdrożenie zaleceń Karty i Kodeksu będzie korzystne dla zmiany systemu nauki w Polsce ? uzasadnij :
2. istnieją przeszkody we wprowadzaniu w życie zaleceń Karty i Kodeksu
a) przeszkody ogólnokrajowe (np. prawne) uzasadnij :
b) specyficzne w twoim miejscu pracy uzasadnij :

V. Skąd masz informacje o Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych ?
Bardzo proszę o rozpowszechnienie ankiety w środowisku akademickim
Po wypełnieniu ankietę proszę przesłać na adres: jozef.wieczorek@interia.pl
UWAGA: Twoje uwagi mogą mieć znaczenie dla przeprowadzenia pozytywnych zmian systemu nauki w Polsce. Samym narzekaniem niczego nie zmienisz. Wypełniając ankietę możesz coś zmienić !adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=390